Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Brandioos: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: de (rechts)persoon waar Brandioos een overeenkomst mee sluit;
 3. Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Partijen: Brandioos en Wederpartij;
 5. Schriftelijk: op schrift gesteld; per post, via mail of via een andere elektronische weg;
 6. Derde(n): (rechts)personen, niet zijnde Brandioos of Wederpartij;
 7. Duurovereenkomst: overeenkomst krachtens welke Brandioos voor een bepaalde tijd prestaties verricht;
 8. Werk: een door Brandioos gemaakt werk van letterkunde, wetenschap of kunst, waaronder maar niet beperkt tot promotiemateriaal en webpagina’s.

Artikel 2 – Identiteit van Brandioos

Naam bedrijf: Brandioos
Straatnaam en nummer: Dr. Willem Dreessingel 267
Postcode en vestigingsplaats: 6836 CS Arnhem
Telefoonnummer: +31 (6) 50 54 05 06
KvK-nummer: 83944125
BTW-nummer: NL003893918B38

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Brandioos en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Brandioos en Wederpartij.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Brandioos kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 6. Brandioos is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.
 7. De werking van art. 7:404 en art. 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Brandioos gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Brandioos niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Brandioos behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Brandioos weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 5. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
 6. Wederpartij verplicht zich tot volledige medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld indien Brandioos of een door haar ingeschakelde derde (technisch) onderhoud moet plegen aan een website die in opdracht van Wederpartij door Brandioos is gemaakt of wordt beheerd.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Consumenten

 1. De Wederpartij die handelt als Consument, kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen herroepen tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
  1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;
  2. Bij consumentenkoop: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
 2. Indien de aangeboden producten van Brandioos specifiek op maat worden gemaakt voor Wederpartij die handelt als Consument, zijn die producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor de op maat gemaakte producten. Deze uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Brandioos haar benodigde bestelling voor de overeenkomst bij haar leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.
 3. Indien de overeenkomst inhoudt het leveren van een dienst door Brandioos aan Wederpartij die handelt als Consument, is het herroepingsrecht uitgesloten als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  2. de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Brandioos de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 4. Indien de overeenkomst inhoudt het leveren van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager, is het herroepingsrecht uitgesloten als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  2. de Consument heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
 5. Indien Wederpartij die handelt als Consument, gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht ten aanzien van consumentenkoop moet Wederpartij zorgdragen voor het retourneren van het product.
 6. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij niet handelt als Consument.

Artikel 7 – Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren herroepingsrecht

 1. Indien Brandioos aan Wederpartij, die handelt als Consument, de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 (twaalf) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Brandioos de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Wederpartij heeft verstrekt binnen 12 (twaalf) maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 (dertig) dagen na de dag waarop de Wederpartij die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Brandioos verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Wederpartij.
 3. Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 – Ontbinding en opzegging

 1. Brandioos heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten indien:
  1. Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
  2. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.
  3. Wederpartij (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt.
  4. Wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf.
  5. het vermogen van Wederpartij geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen.
 2. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Brandioos recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
 3. Wederpartij kan een overeenkomst voor bepaalde tijd niet eenzijdig tussentijds opzeggen.
 4. Indien de overeengekomen duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd is verstreken, wordt deze overeenkomst voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 5. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 1 (één) maand.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

In het geval dat Wederpartij handelt als Consument, geldt:

 1. De totale aansprakelijkheid van Brandioos is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Brandioos uit te keren bedrag.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Brandioos voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Brandioos.

In het geval dat Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt:

 1. Brandioos is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Brandioos voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Brandioos.
 2. Indien Brandioos toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Brandioos beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Brandioos uitkeert.
 4. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.
 5. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Brandioos aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Brandioos op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Wederpartij vrijwaart Brandioos voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Brandioos meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Brandioos vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 2. Brandioos is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 3. Brandioos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Brandioos is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Brandioos is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat een door Brandioos in opdracht van Wederpartij gemaakte of beheerde website (tijdelijk) niet online is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Brandioos.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Brandioos in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Brandioos kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Brandioos onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen, netwerkstoringen, arbeidsongeschiktheid, ziekte, het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden en gevolgen van pandemieën, waaronder maar niet beperkt tot de pandemie veroorzaakt door SARS-CoV-2.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Brandioos niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Brandioos niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Brandioos is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Brandioos als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 – Garantie

 1. Brandioos staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantietermijn voor de producten van Brandioos bedraagt in beginsel 1 (één) jaar.
 3. De garantie geldt niet indien:
  1. Wederpartij de geleverde producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Brandioos en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 – Honorarium en prijzen

 1. Partijen kunnen het honorarium voor een opdracht als vaste som overeenkomen. Indien Partijen het honorarium niet als vaste som overeenkomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Brandioos, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
 3. Brandioos behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 4. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Brandioos behoudt zich het recht voor om, drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren waarop opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals een verhoging van hostingkosten, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Brandioos niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 14 – Betaling en facturering

 1. Indien het honorarium voor een opdracht als vaste som is overeengekomen, is Wederpartij 50% (vijftig procent) daarvan terstond nadat de overeenkomst tot stand is gekomen verschuldigd ter aanbetaling, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 3. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Brandioos te melden.
 4. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Brandioos gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Brandioos gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Brandioos op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Brandioos direct opeisbaar.
 6. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 – Levering van producten

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Brandioos kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Brandioos zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending van vervangende artikelen zijn voor rekening van Brandioos.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Brandioos tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Brandioos bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 16 – Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Brandioos ter zake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De Wederpartij dient Brandioos in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Brandioos is gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Brandioos aan Wederpartij geleverde zaken blijft bij Brandioos zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten, niet volledig heeft voldaan, ook zolang Wederpartij de vorderingen van Brandioos wegens tekortschieten in de nakoming van verbintenissen nog niet volledig heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming en medewerking aan Brandioos of een door Brandioos aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Brandioos haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien Derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Brandioos zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 18 – Meerwerk

 1. Indien Brandioos op verzoek van Wederpartij of op haar eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Brandioos. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover het honorarium voor de dienstverlening als vaste som is afgesproken zal Brandioos Wederpartij altijd van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 19 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Brandioos verleende diensten rusten bij Brandioos. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De door Brandioos verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Brandioos is toegestaan, of tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Brandioos.
 3. Brandioos behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
 5. Brandioos heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 6. Wederpartij vrijwaart Brandioos voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld met betrekking tot de door Wederpartij aangeleverde (beeld)materialen.
 7. Indien Brandioos auteursrecht heeft op een in opdracht van Wederpartij gemaakt portret, dan geeft Wederpartij Brandioos toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij.
 8. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Brandioos op schadevergoeding.

Artikel 20 – Persoonlijkheidsrechten

 1. Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk, ten-allen-tijde de persoonlijkheidsrechten van Brandioos conform artikel 25 lid 1 Auteurswet in acht. Brandioos doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten, tenzij Partijen anders overeenkomen
 2. Brandioos heeft het recht haar naam en link naar haar website op te nemen in de door haar opgeleverde projecten. Wederpartij draagt zorg voor het behoud van deze link na levering.
 3. Voor iedere inbreuk op de aan Brandioos toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is Wederpartij een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van éénmaal het voor die overeenkomst bedongen bedrag, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 21 – Vertrouwelijke informatie

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, is wederzijds verplicht. Informatie is vertrouwelijk indien dit door een Partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Wederpartij verleent Brandioos toestemming om de benodigde gegevens van Wederpartij te gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting.
 3. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Brandioos een direct opeisbare boete van 10.000 (tienduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Brandioos, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 – Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de overeenkomst verleent Wederpartij aan Brandioos het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 23 – Verrekening en opschorting

 1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij, handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, zijn uitgesloten.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Brandioos en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 3. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst van opdracht opgenomen voorwaarden.
 4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Wederpartij en Brandioos, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Brandioos is gevestigd.

Artikel 25 – Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 19 (Intellectueel eigendom), artikel 21 (Vertrouwelijke informatie), artikel 24 (Toepasselijk recht), artikel 10 (Aansprakelijkheid), artikel 20 (Persoonlijkheidsrechten) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 26 – Wijziging of aanvulling

 1. Brandioos is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Brandioos Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.